Danh sách đóng góp kinh phí xây dựng nhà tình thương cho gia đình ông Đặng Văn Xạ